پاسخ نشریه دفتر رهبر انقلاب به یک پرسش مهم:
در شرایطی که یک اظهار نظر جنجالی مبنی بر اینکه حزب اللهی‌ها را مالک مملکت معرفی می‌کند، نشریه خط حزب الله، وابسته به دفتر رهبری، در شماره اخیر خود در بخش «سخن هفته به تبیین مفهوم حزب اللهی از نگاه رهبر انقلاب پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۳۸
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۸ 14 November 2023

عنصری کــه در مقابل مشــکلات ســینه ســپر می‌کند

در ستون سخن هفته آمده است: یکی از اقدامات موفق انقلاب اسلامی «مفهوم‌سازی»، «واژه‌پردازی» و تولید ادبیات مخصوص به خود بود: «وقتی یک فکر جدید - مثل فکر حکومت اسلامی و نظام اسلامی و بیداری اسلامی - مطرح می‌شود، مفاهیم جدیدی را در جامعه القا می‌کند؛ لذا این حرکت و این نهضت باید واژه‌های متناسب خودش را دارا باشد.» ۱۳۹۰/۷/۲۲موضوعی که دقیقا در مقابل رویکرد استفاده از «ادبیات دشمن» قرار می‌گیرد: «از ادبیّات دشمن استفاده نکنید. دشمنان انقلاب از روز اوّل آمدند تعبیر ادبیّات تندرو و میانه‌رو را مطرح کردند؛ فلانی تندرو است، فلان جریان تندرو است، فلان جریان میانه‌رو است.» ۱۳۹۴/۱۲/۵یکی از مفاهیم و کلیدواژه‌هایی که در جریان حرکت انقلابیِ ملت ایران به عرصه‌ی عمومی وارد شد «حزب الله» و «حزب‌اللهی» بود؛ اما به راستی معنای حقیقی این مفاهیم چیست؟ و حزب‌اللهی کیست؟

در منظومه‌ی فکری و معارفیِ انقلاب اسلامی حزب‌اللهی به عنوان تعبیری برآمده از آموزه‌های قرآنی، معنای روشنی دارد: «حزب‌اللهی، یعنی آن‌که در خدمت خداست و هیچ وابستگی تشکیلاتیِ سیاسی، جز وابستگی به انقلاب و اساس انقلاب - که اراده‌ی الهی است - ندارد.» ۱۳۶۹/۸/۱در این نگاه «یک فرد فقط متدین را حزب‌اللهی نمی‌گویند؛ حزب اللهی آن کسی است که برای حرکت در جهات دینی انگیزه دارد.» ۱۳۶۹/۱۰/۴

براساس نگاه اصیل برآمده از معارف انقلاب اسلامی، انسانِ حزب‌اللهی، انسانِ آماده و پای کارِ انجام وظیفه است: «حزب‌الّلهی بودن، یعنی آماده کار بودن برای انجام تکلیف الهی.» ۱۳۷۱/۵/۷ بر اساس این تفکر و جهت‌گیری است که فرد حزب‌اللهی و بسیجی برای انجام وظیفه خدمت به کشور و مردم هزینه می‌دهد بدون آنکه چشم‌داشت مادی و دنیایی داشته باشد: «بسیج یعنی چه کسی؟ یعنی آن کسی که تا فهمید در مملکت حادثه‌ای است و تا فهمید دشمن حمله کرده است، نگاه نکرد که زراعت دارد، دکان دارد، کار اداری دارد، امتحان دارد، کنکور دارد و ترم دانشکده‌اش عقب افتاده است. همه این‌ها را گذاشت و به جبهه رفت.

این را می‌گوییم «حزب‌اللهی». امروز هم اگر بفهمد دشمن به هر شکلی درصدد تعرض است، دیگر خواب راحت به چشمش نمی‌آید و نمی‌تواند آرام بگیرد. این، «حزب‌اللهی» است.» ۱۳۷۱/۷/۱۶ لذا «حزب‌الّلهی یعنی آن عنصری که در مقابل مشکلات سینه سپر میکند و احساس مسئولیّت میکند.» ۱۳۷۲/۵/۸درست در نقطه‌ی مقابل این تفکر و روحیه، فردی است که «هیچ مسئولیّتی در مقابل مسائل کشور خودش و جامعه‌ی خودش قائل نیست و تنها همین [ را]بلد است که به شکم خود و لذائذ خود و جیب خود برسد و بپردازد.» ۱۳۷۲/۵/۸براساس این چارچوب است که حزب اللهی برای منفعت شخصی خود کار نمی‌کند. «عدّه‌ای هم هستند که این‌ها حرفی هم ندارند که برای اسلام و انقلاب، یک‌وقت یک کاری هم بکنند، امّا برایشان در درجه‌ی اوّل، مسائل شخصی خودشان است یا چهره شدنشان؛ این‌ها حزب‌اللهی نیستند.» ۱۳۶۲/۶/۸

حزب اللهی یعنی همین عامه مردم مومن

مــا در نقطــه ِ‌ی مقابل تعریــف درســت انقلابی از مفهوم حزب اللهی، تعاریف نادرســت و غلطی نیز مطرح شده و می‌شود:» دشمنان ما در تبلیغات دنیایی، ســعی می‌کنند حزب اللهی را چهره بدی نشان بدهند.

یکــی از کارهــای اساســی دشــمن در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه بــا تبلیغــات مســموم، دروغین و تحریف آمیز، تفکــر حزب اللهــی و معتقدین به این نوع نــگاه و روحیــه را جمــع کوچکی از ملــت بزرگ ایران نشــان دهنــد:» تبلیغــات مســموم جهانی می‌خواهــد اینجــور وانمــود بکنــد کــه بســیج یــک جمــع کوچکــی از جامعــه مــا اســت؛ و این خلاف اســت، زیــرا کــه نیروی بســیجی، یــک جمع عظیمی اســت در کشور ســرافراز و ســربلند ایران. مــا بحمــدالله از همــه قشــرهای کشــورمان - از کارمنــدان دولتــی و اداری، و خواهــران حزب اللهی داریــم؛ آن هم نه کم، تعداد قابل توجه متخصص در رشــته‌های گوناگون دانــش داریم، بسیجی؛ و مردانی با معلومات، آگاه بامعرفت، هوشمند، دارای فهم و بینش سیاسی و برخــودار از فرهنــگ همــان روح بیــداری و هوشــیاری و آمادگــی. لذا» مبادا گمان شود که حزب اللهی یعنــی جوان پــر ســر و صــدا و پــر هیاهویــی که نه سواد درستی دارد، نه معلومات درستی! اینطور نیست. درمیان متخصصین ما، درمیان برگزیدگان ما، در میان مدیران ما، درمیان علما و اســاتید ما حزب الهی زیادند. مفهوم حزب الله را در ذهن خودمان نادرست تصور نکنیم. براین اســاس معتقدیم که قاطبــه ملت ایران طرفدار انقلابند، دنباله رو انقلابند و بر انقلاب پافشاری می‌کنند؛ لذا بایــد ایــن حقیقت مهــم را تکــرار و تبیین کــرد که نیروهــای مؤمــن و بســیجی و حزب اللهی همین عامــه مردم مؤمــن؛ یعنی همیــن اکثری عظیم کشــور عزیز مــا؛ همین‌هایی کــه جنــگ را اداره کردند و از اول انقلاب تــا به حــال با همه حوادث مقابله کردند، در این مورد مهمترین نقش را می‌توانند داشته باشند.

مردم، حزب اللهى‌ها را دوست دارند...

در میــدان اقــدام و عمــل و بــر اســاس تجربیات گرانبهای انقلاب اسلامی هم تفکر و جهت ِ گیری حزب اللهــی، امتحــان خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکن پس داده است:» همین نیرو‌های مردمی؛ که اگــر نبودند -این بســیج اگــر نبود، ایــن نیروی عظیم حزب الله اگــر نبود- در جنگ هم شکســت میخوردیــم؛ در مقابل دشــمنان گوناگون هم در این چند ســال شکســت می‌خوردیم و آسیب پذیر بودیم. در حقیقــت تجربــه روشــن انقـلـاب اسـلـامی نشــان داد هر جــا ما به نیــروی ایمــان مردم تکیــه کردیم، موفق شــدیم. هر جا به نیرو‌های جوان مؤمن خودمان اعتماد کردیم، توانســتیم موفق باشیم اینطور بود، در بازســازی اینطور بود، در مسائل اقتصــادی اینطور بــود؛ در هــر نقطه از مســائل فرهنگی کــه انگشــت میگذاریم، اینطور اســت؛ در هنر اینگونه است.

بــه دلیــل برخــورداری از ایــن روحیــهی خدمــت و ِ فــداکاری بــدون چشم داشــت کــه مــردم، حزب اللهى‌ها را دوســت دارند، چون حقیقتا براى کار دور هم جمع شده اند و نه بــراى وقت گذرانى یا خداى نکــرده بهره برداری ىشخصى. «۱۳۷۱/۷/۱۶یک نمونه بارز و چشمگیر و ماندگار از این دلبستگی و محبت عمیق توده‌ها و اقشار مختلف ملت ایران به روحیه و فرد حزب اللهی حماسه‌ای است که در بدرقه فرمانده و سربازی تماما بسیجی و حزب اللهی به نام شهید حاج قاسم ســلیمانی آفریدنــد. حاج قاســمی کــه جان‌فدای ملت بود و جانش را فدای عزت و استقلال و امنیت مردم کرد:» شــهید ســلیمانی بارها، بارها، بار‌ها جان خودش را در معرض تهاجم دشمن قرار داد و مجاهــدت در راه خــدا، بــرای خــدا و مخلصــا لله کــرد. ۱۳۹۷/۱۲/۱۹مــردی کــه بارهــا مــی گفــت: برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پرافتخار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شــما باد؛ و مــردم نشــان دادند که به کســی که مظهر اقتدار ملی و اقتدار جهادی است احترام می‌گذارند. شهید سلیمانی مظهر این اقتدار بود.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار